Bel ons

Het kenniscentrum voor opleidingen en logistiek advies

Algemene voorwaarden bij Truckado

1.     Algemeen

1.1   Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, uitgevoerde dienst of overeenkomst tussen Truckador BVBA, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Vijverstraat 3, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0896.043.933 en/of Truckador+ VZW, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Vijverstraat 3, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0822.777.457 (hierna genaamd “Truckador”) en haar klant (hierna de “Klant”), met expliciete uitsluiting van de voorwaarden van de Klant.. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

1.2   Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste opdracht. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden worden door Truckador alleen aanvaard wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Truckador bevestigd en ondertekend worden door één van de zaakvoerders voor aanvang van de betrokken diensten.

1.3   Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met dwingend recht. De onafdwingbare of strijdige bepaling zal door de partijen worden vervangen door een onafdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.4   De niet-toepassing door Truckador van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.

 

2.     Totstandkoming van overeenkomsten

2.1    Offertes  voor advies en in company opleidingen van Truckador zijn 3 maanden geldig na datum van opmaak. Binnen deze tijdspanne kan de Klant de opdracht bevestigen door de offerte te ondertekenen voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’ en deze binnen voormelde tijdspanne terug te sturen naar Truckador. 

 

3.     Verplichtingen Klant

3.1   Naast de verplichtingen opgenomen in de offerte of enige andere schriftelijke overeenkomst, zal de Klant steeds het nodige materiaal (zoals onder meer, indien van toepassing, de nodige voertuigen)en een lokaal ter beschikking stellen aan Truckador. Het ter beschikking gestelde materiaal dient schadevrij te zijn en te voldoen aan alle wettelijke normen.

3.2   De Klant bevestigt dat Truckador bij een opleiding nooit zelf de ter beschikking gestelde voertuigen van de Klant zal besturen. De Klant zal in geval van ongeval met schade aan (een aangestelde of werknemer van) Truckador steeds vrijwaren voor enige schade in dit verband.

3.3   De door de Klant ter beschikking gestelde lokalen dienen te voldoen aan de vereisten gesteld door Fod Mobiliteit en Vervoer waaronder niet limitatief: voldoende ruim zijn in functie van het aantal deelnemer; afzonderlijk lokaal waar de opleiding niet gestoord kan worden en dit op straffe van niet-erkenning van de opleiding

3.4   De Klant zal de richtlijnen van de Fod Mobiliteit en Vervoer waaraan een erkende opleiding dient te voldoen, respecteren. In dat opzicht dient de klant oa niet limitatief, de uren van de opleiding te respecteren. Het niet-respecteren leidt tot het niet ontvangen van het getuigschrift.

3.5   GC is niet aansprakelijk voor de keuze van de opleiding van de Klant. De Klant is als enige hiervoor aansprakelijk. De Klant dient zich zelf te vergewissen (i) welke opleidingen hij dient te volgen (ii) dat hij beschikt over de vooropgestelde basiskwalificaties om de opleiding te kunnen volgen.

 

4.     Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief (21%) BTW

 

5.     Betaling

5.1   De Klant dient de totale (kostprijs van de opleiding te betalen uiterlijk de laatste werkdag voorafgaand aan de opleiding. Bij gebreke aan tijdige betaling, behoudt Truckador zich het recht voor om de opleiding niet te laten doorgaan.

5.2   Niettegenstaande het voorgaande, zijn de facturen van Truckador met betrekking tot de opdrachten in het kader van audits betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk dertig (30) dagen de factuurdatum opgegeven in de factuur. Deze bepaling geldt enkel voor auditopdrachten.

5.3    In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag aan de rentevoet van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 inzake bestrijding betalingsachterstand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht van Truckador om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.4   Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Truckador zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

5.5   Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de acht(8) dagen na factuurdatum. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

 

 

 

6.     Overmacht

6.1   Truckador is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door Truckador geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Truckador, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzienbaar. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : staking of lock-out, brand, overstroming, zieke of onbeschikbaarheid van de betrokken lesgever/dienstverlener of gewijzigde wetgeving en/of richtlijnen van het FOD Mobiliteit. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.. Daarenboven is Truckador niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen indien deze niet- of gebrekkige uitvoering verband houdt met gewijzigde economische , wettelijke en andere omstandigheden die Truckador op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst niet heeft voorzien en waardoor de uitvoering van de overeenkomst, zoals tussen partijen overeengekomen, in ernstige mate wordt verzwaard of onmogelijk wordt gemaakt (met inbegrip van, zonder beperkend te willen zijn, enige schrapping of wijziging van een module door het FOD Mobiliteit).

6.2   Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst van Truckador en de Klant ontbonden. In dat geval is Truckador slechts gehouden tot vergoeding c.q; creditering van de door haar in rekening gebrachte prijs onder teruggave door de Klant van reeds overgemaakte documentatie. De Klant kan geen aanspraak maken op enige andere vergoeding.

 

7.     Eigendomsvoorbehoud en –rechten

7.1   Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Truckador geproduceerde en overgemaakte informatie, studies, documentatie en ontwerpen (met inbegrip van, zonder beperking foto’s, syllabussen, folders, werkfiches, PowerPoint presentaties, logo’s,…) zijn en blijven haar exclusieve eigendom. Het overmaken van enige documentatie kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, vermenigvuldiging of openbaring aan derden van deze documentatie, tenzij Truckador daarvoor haar schriftelijke toestemming heeft verleend.

7.2   Indien de Klant vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Truckador of indien een derde enige aanspraak jegens de Klant maakt in verband met die intellectuele eigendomsrechten, zal de Klant Truckador daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De Klant zal in alle redelijkheid medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreukmakende handeling of het geschil.

 

8.     Ontbinding-annulering

8.1   Truckador heeft het recht om de overeenkomst met de Klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen : (i) indien de Klant ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven (7)kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of bij gerechtelijke reorganisatie indien de Klant zijn wanprestatie niet ongedaan heeft gemaakt binnen de 15 dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; (v) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (vi) indien Truckador goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen wegens Truckador wel zal nakomen (vii) indien de klant werkt dan wel op andere wijze gelieerd is aan een concurrerende opleidingsinstelling.

In geval van ontbinding behoudt Truckador zich tevens het recht voor om  een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Truckador heeft geleden en worden alle vorderingen van Truckador op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

8.2   Elke annulering van een opdracht/inschrijving door de Klant dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Truckador.

8.3   Bij annulering van de in company opdracht door de Klant vanaf 4 weken tot 15 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht (zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging) is de Klant aan Truckador steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van detprijs van de betrokken opdracht. Indien de Klant binnen de 14 dagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de opdracht (zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging) annuleert, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de totale prijs van de betrokken opdracht.

8.4   De annulering van een deelname aan een open opleiding kan kostenloos tot 15 kalenderdagen voor de opleidingsdatum. Bij annulering van een deelname aan een open opleiding vanaf 14 kalenderdagen tot 7 kalenderdagen, blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd; bij annulering vanaf 6 kalenderdagen voor de opleiding, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

8.5   Inschrijving voor open opleiding verplaatsen naar een andere datum kan eenmalig kostenloos en dit tot 7 kalenderdagen voor de opleiding. Voor elke bijkomende verplaatsing is een administratieve kost van 50 € excl BTW verschuldigd.

8.6   Vervanging door een collega is steeds mogelijk.

 

9.     Aansprakelijkheid

9.1   Truckador is enkel aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog of deze van haar aangestelde of werknemers.. . Truckador is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, advocaatkosten en schade aan derden.

9.2   Ingeval Truckador de aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van Truckador beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van GC-Adivce in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

10.   Herziening voorwaarden

Truckador behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling. Indien de Klant de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

 

11.   Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

11.1 Deze Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.

11.2 Alle  geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mochten ontstaan, zullen definitief worden beslecht voor de rechtbanken van West-Vlaanderen afdeling Brugge.

 

Algemene voorwaarden gebruik Platform Truckador:

 

1.     Rechten en verplichtingen van de Bezoekers en Gebruikers van het Platform

1.1   Het Platform is  enkel toegankelijk voor een gebruiker (zijnde een Aangestelde van de Klant – hierna de “Gebruiker”) mits voorafgaande aanmelding en is dus niet vrij toegankelijk om te bezoeken.

1.2   Een Gebruiker kan ook beslissen om mits betaling toegang te krijgen tot het Betalend Luik (zoals gedefinieerd in de Privacy Policy [LINK] van het Platform.

1.3   Om Gebruiker van het Platform te worden, moet u zich online aanmelden, door het formulier dat u ter beschikking wordt gesteld in te vullen. Om Gebruiker te kunnen worden van het Platform:

  • moet u minstens 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in België, Luxemburg, Nederland of Frankrijk; en
  • handelen als Aangestelde van de Klant (zijnde in uw hoedanigheid van werknemer, aangestelde, zaakvoerder of bestuurder).

Door u in te schrijven als Gebruiker, bevestigt u dat aan deze voorwaarden is voldaan.

1.4   De Gebruiker van het Platform verbindt zich ertoe om gebruik te maken van het Platform en om te genieten van de aangeboden diensten in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en met strikte naleving van de onderhavige Algemene voorwaarden en van de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.5   De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij het versturen, ingeven en meedelen van enige Gegevens (met ingebrip van, doch niet beperkt tot identificatiegegevens van de Gebruiker, werknemer, chauffeur of enige ander persoon verbonden aan de Klant; vennootschapsgegevens; en/of relevante bedrijfgegevens) de nodige toestemming te hebben bekomen van de betrokkenen (zoals de Klant, werknemer, aangestelde, agent, bestuurder(s), zaakvoerder of dienstverlener, chauffeur). De Gebruiker aanvaardt dat deze Gegevens toegankelijk zullen zijn voor de lesgevers, voor Truckador alsook op het voor de Gebruiker toegankelijke Platform en, in voorkomend geval, het voorwerp kan uitmaken van een verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.6   De Gebruiker verbindt zich ertoe dat de verstuurde, meegedeelde en online geplaatste Gegevens in alle gevallen in direct verband staan met het doel van het Platform, zoals gedefinieerd in de Privacy Policy [link].

1.7   De Gebruikers verbindt zich ertoe om zich op een geoorloofde, eerlijke en respectvolle wijze te gedragen ten opzichte van derden en hun rechten. Het is aldus verboden voor de Gebruiker van het Platform om:

  • onwettige, onjuiste, ongeoorloofde, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, choquerende, beledigende, ongepaste of discriminatoire inhoud of berichten, op welke wijze ook in te geven in het Betalende Luik;
  • andere Gebruikers aan te moedigen om zich zodanig te gedragen of om zulke handelingen te stellen;
  • de instrumenten of de diensten die ter beschikking worden gesteld te gebruiken voor commerciële of marketingdoeleinden.

1.8   De Gebruiker van het Platform erkent aansprakelijk te zijn voor alle verstuurde, online geplaatste of meegedeelde gegevens door (of door middel van) de instrumenten die hem (hun) ter beschikking worden gesteld op het Platform en neemt alle gevolgen op zich van zijn handelen of van de personen voor wie hij instaat.

1.9   Elke Gebruiker van het Platform verbindt zich ertoe om de noodzakelijke voorzorgen te nemen om de confidentialiteit te bewaren van zijn inloggegevens. In geval van ongeoorloofd gebruik, zal de Gebruiker Truckador hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Iedere schending van een wettelijke of reglementaire bepaling of van de onderhavige Algemene voorwaarden laat Truckador toe om eenzijdig, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang de inschrijving van de Gebruiker op te zeggen of om de toegang tot het Platform te ontzeggen.

 

2.     Verplichtingen en verantwoordelijkheden van Truckador als beheerder van het Platform

Met betrekking tot de algemene informatie die toegankelijk is op het Platform:

2.1   Truckador stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de door of namens Truckador verspreide informatie op het Platform zo volledig en nauwkeurig als mogelijk is.

2.2   De informatie die door of namens Truckador wordt gecommuniceerd op het Platform is gebaseerd op de meeste recente gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Truckador verwerpt elke aansprakelijkheid in het geval van eventuele vergissingen. Truckador behoudt zich verder het recht voor om op elk moment haar Platform of de samenstelling van haar producten (opleidingen) te wijzigen.

2.3   Eventuele fouten of onnauwkeurigheden zullen worden gecorrigeerd binnen een redelijke termijn nadat hiervan kennis werd gegeven aan Truckador.

2.4   Elke fout kan worden gerapporteerd aan info@truckador.be

2.5   Truckador stelt alles in het werk om de veiligheid van het Platform te waarborgen. Truckador is in geen geval aansprakelijk voor wijzigingen die op ongeoorloofde wijze door een derde werden aangebracht.

 

Met betrekking tot de instrumenten en diensten die aan de Gebruikers van het Platform ter beschikking worden gesteld.

2.6   Het Platform (met inbegrip van het Betalend Luik) is louter informatief en vervangt geenszins enige officiële databank van de overheid. Als dusdanig kan het Platform nooit als een officieel, wettelijk of rechtsgeldig document of gegevensoverzicht worden beschouwd.

2.7   In het kader van de diensten die worden aangeboden met betrekking tot het Platform, beperkt Truckador zich tot het opslaan van de informatie die haar werd verschaft door de Gebruikers van het Platform. Truckador kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden, noch burgerrechtelijk, noch strafrechtelijk, voor Gegevens die werden verstuurd, meegedeeld en online ingegeven door de Gebruikers.

2.8   Wanneer zij kennis heeft van een activiteit of van illegaal of onjuiste informatie die wordt verspreid langs of door middel van het Platform, verbindt Truckador zich ertoe om die informatie ontoegankelijk te maken.

2.9   Truckador gaat niet over tot een algemene controle van de verstuurde, verspreide of online geplaatste Gegevens door de Gebruikers van het Platform.

 

Truckador kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

2.10 Indien bepaalde informatie of bestanddelen van de Gegevens die werden verschaft door de Gebruikers van het Platform niet langer toegankelijk zijn, gewist worden, gewijzigd worden of onvolledig of onnauwkeurig blijken;

2.11 Indien hyperlinks die zich op het Platform bevinden en die verbinding geven met andere websites niet of niet langer actief zijn, of, behalve in het geval van bedrog of zware fout, die toegang verschaffen tot illegale of choquerende informatie;

2.12 in het geval dat instrumenten die ter beschikking worden gesteld van de Gebruikers van het Platform tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn of van de site zijn gehaald;

2.13 voor mogelijke virussen die ondanks alle controlemaatregelen die werden genomen, het Platform schade zouden kunnen toebrengen

 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen