Bel ons

Het kenniscentrum voor opleidingen en logistiek advies

PRIVACY BELEID van Truckador

Inhoud

1. Algemeen
2. Bescherming van uw meegedeelde persoonsgegevens, een prioriteit voor Truckador
3. Verantwoordelijke(n) voor de verwerking
4. Toegang tot het Platform als « Gebruiker »
5. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
6. Welke rechten heeft u op uw gegevens?
7. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
8. Welke gegevens worden bewaard en voor welke doeleinden?
9. Over het delen en bewaren van uw persoonsgegevens
10. Gebruik van cookies
11. Wijzigingen aan deze Policy
12. De leidende toezichthoudende autoriteit voor Truckador

 

 

1. Algemeen

1.1 Elk gebruik van de website (voor het consulteren van het aanbod van opleidingen alsook voor het overgaan tot inschrijving (bestelling) van de opleiding, hierna de “Website”) en van het platform, zijnde (i) enerzijds een algemeen toegankelijk online portaal via hetwelk u, als de Aangestelde (zijnde elke werknemer, aangestelde, zaakvoerder of bestuurder) van de Klant het opleidingstraject van de (verschillende) chauffeurs in dienst van de Klant kunnen volgen met visualisatie van de reeds gevolgde en nog te volgen opleidingen (hierna het “Algemeen Toegankelijk Luik”); en (ii) anderzijds een afzonderlijk online portaal voor betalende Klanten voor het zelfstandig beheer en administratie, aanpassing en opvolging van het opleidingstraject van de (verschillende) chauffeurs in dienst van de Klant (zijnde betalende beheertool, hierna het “Betalend Luik”; het Algemeen Toegankelijk Luik en het Betalend Luik worden hierna gezamenlijk aangeduid als het “Platform”), impliceert dat u als gebruiker van het Platform (hierna “Gebruiker”) kennis heeft genomen van en dat u akkoord gaat met alle clausules van de onderhavige privacyverklaring (hierna “Policy”).

1.2 Uw gebruik van de Website en het Platform geeft aan dat u ons privacy beleid zoals beschreven in deze Policy hebt gelezen en aanvaard.

2. Bescherming van uw meegedeelde persoonsgegevens, een prioriteit voor Truckador

2.1 Truckador is begaan met de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website en/of het Platform waarbij ze beseft dat vele Gebruikers van de Website en/of het Platform bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken, aanleveren of ingeven en hoe deze informatie gebruikt wordt. Deze Policy is ontwikkeld om deze belangen te behandelen en te behartigen.

2.2 De bescherming van persoonsgegevens is een prioriteit voor Truckador en verbindt zich ertoe om de confidentialiteit van de gegevens die haar worden meegedeeld of waartoe zij toegang heeft te waarborgen.

2.3. Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

3. Verantwoordelijke(n) voor de verwerking

3.1 Dit privacy beleid geldt voor

 • Truckador BV, Hoogbavegemstraat 2 te 9520 Sint-Lievens-Houtem ingeschreven in de KBO onder het nummer 0896.043.933

En

 • Truckador+ VZW, Hoogbavegemstraat 2 te 9520 Sint-Lievens-Houtem ingeschreven in de KBO onder het nummer 0822.777.457

Deze vennootschappen zijn de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, waarbij Truckador BV de eindverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is en derhalve ook jullie contactpersoon.

Wanneer we in dit beleid verwijzen naar “Truckador”, “Wij”, “Onze” verwijzen we duidelijk naar de beide vennootschappen, zoals hierboven uit de doeken gedaan.

3.2 Als u vragen heeft over jouw privacy of u wil jouw rechten uitoefenen dan kan je ons bereiken op het bovenstaand adres of via e-mail op het e-mailadres info@truckador.be

3.3 Truckador heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan je altijd op de bovenstaande coördinaten bereiken.

4. Toegang tot het Platform als « Gebruiker »

4.1 Om op de Website opleidingen te boeken, moet u, als Aangestelde van de Klant, uzelf en de Klant online inschrijven en hierbij de gevraagde gegevens (met inbegrip van, doch niet beperkt tot de vennootschapsgegevens van de Klant, waaronder het ondernemingsnummer) aanleveren.

4.2 Om het Platform te gebruiken moet u zich als Gebruiker online registreren, overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene voorwaarden.

4.3 Om het Algemeen Toegankelijk Luik van het Platform te kunnen gebruiken dient de Klant reeds geregistreerd te zijn op de Website en dient u, zijnde de Aangestelde van de Klant bij het eerste gebruik van het Platform een account aan te maken om op het Platform te kunnen inloggen. Voor het aanmaken van een account alsook voor het inloggen op het Platform zal u (als Gebruiker) dienen te beschikken over de registratiegegevens van de Klant (met inbegrip van de vennootschapsgegevens van de Klant, waaronder het ondernemingsnummer).

4.4 Toegang tot het Betalend Luik van het Platform is enkel mogelijk voor de Aangestelde van een Klant die reeds voorafgaandelijk voor de bijkomende beheertool hebben betaald.

5. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die worden meegedeeld bij gebruik van de Website en/of het Platform, worden verwerkt om Truckador toe te laten volgende doelen te verwezenlijken:

 • ervoor te zorgen dat haar producten en diensten in optimale kwaliteit geleverd worden;
 • de commerciële band met de Gebruiker te beheren, en te verzekeren dat er navolging wordt gegeven aan de verzoeken die aan haar worden gericht en de bestellingen (inschrijven op opleidingen) die bij haar worden geplaatst;
 • het promoten van producten en diensten die worden aangeboden door Truckador
 • leveren van de diensten (aanbieden van opleidingen) op de Website;
 • het leveren van beheer- en consultatiediensten in de beschikbare tool op het Algemeen Toegankelijk Luik van het Platform
 • leveren van diensten (beheer, consultatie en administratietool waarbij de overzichten handmatig kunnen worden aangevuld of aangepast) op het Betalend Luik van het Platform;
 • het optimaliseren van het beheer en de inhoud van het Platform;
 • Het naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen die op Truckador rusten.

5.2 Wanneer u onze Website bezoekt en/of het Platform gebruikt, verschaft u als Gebruiker twee soorten informatie:

 • (persoonlijke) informatie en gegevens van u (als Aangestelde), de Klant en de chauffeurs in dienst van de Klant, die u bewust kenbaar wenst te maken en die op individuele basis per Klant verzameld worden ; en
 • algemene gebruikersinformatie die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat en die op geaggregeerde basis verkregen wordt telkens als u het Platform gebruikt (zie artikel 8 en 9).

5.3 Truckador nodigt de Gebruikers die de Website en/of het Platform gebruiken uit om vragen te stellen en opmerkingen te geven met betrekking tot de verschillende rubrieken van de Website en/of het Platform. De e-mailadressen en bepaalde andere gegevens van de Gebruikers worden verzameld om toe te laten om eenvoudiger te kunnen antwoorden op de gestelde vragen.

5.4 Alle elementen van de door u meegedeelde informatie en gegevens op de Website en/of het Platform kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens (naam en gegevens van u, de Klant, gegevens van de desbetreffende chauffeurs, rijbewijzen, etc.).

5.5 De gegevens worden verwerkt om de Website en/of het Platform toe te laten te functioneren en om:

 • de doelen te bereiken waarvoor de Website en het Platform werden opgericht (aanbieden van opleidingen, informatie over de producten en/of diensten die door Truckador worden aangeboden of verschaft, reserveren/vastleggen van opleidingen, beheer van opleidingen en/of beheer van de door U meegedeelde gegevens, toegang en gebruik tot het Algemeen Toegankelijk Luik en - indien van toepassing - het Betalend Luik);
 • om het beheer van de Website en het Platform te optimaliseren; en
 • om de kwaliteit van de Truckador producten en diensten te verbeteren.

5.6. Truckador moet wettelijke verplichtingen naleven. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • respecteren van de verkeerswetgeving en de bijhorende opleidingen
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

5.7. Truckador moet zijn contract met U kunnen uitvoeren. Als klant doe je een beroep op onze diensten. Om u een correcte uitvoering van onze overeenkomst en afspraak te waarborgen moeten wij deze contracten en afspraken administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als u leverancier van Truckador bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leverancierscontracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

5.8 Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Truckador. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Truckador wenst met u, als bestaande klant en actieve prospect, te blijven communiceren via onze nieuwsbrieven. Dit kan op uw specifieke vraag of wij weten dat u interesse heeft in onze nieuwe diensten. Gezien wij tot doel hebben om u steeds een betere service aan te bieden en dit aan u willen communiceren, verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan U op allerlei manieren bereiken namelijk via e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat u zo weinig mogelijk stoort. Mocht u toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan u ons dit gewoon laten weten en zullen we u niet langer lastigvallen.

5.9 Door de Website te bezoeken of te gebruiken en het Platform te gebruiken, aanvaardt u ten volle kennis te hebben genomen van het feit dat de verwerking zal plaatsvinden met het oog op het bereiken van bovengenoemde doelen.

6. Welke rechten heeft u op uw gegevens?

6.1 U hebt op ieder moment het recht om u gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

6.2 U beschikt op ieder moment over de volgende rechten:

 • U mag altijd de door ons verwerkte persoonsgegevens inzien.
 • U kan uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen
 • Uw persoonsgegevens doen wissen
 • Beperking van de verwerking op uw persoonsgegevens
 • Recht om bezwaar in te dienen
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Recht om klacht in te dienen : gaat U niet akkoord met ons standpunt dan kan U zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens zijn :
  • Gegevensbeschermingautoriteit
   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  • +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres Hoogbavegemstraat 2 te 9520 Sint-Lievens-Houtem of via e-mail op info@truckador.be. Indien u werkzaam bent binnen een bedrijf dat klant is van Truckador, gelieve eveneens uw functie of hoedanigheid in de aanvraag te vermelden.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

6.3 Voor al uw vragen, kan u contact opnemen via de website Truckador of door onze klantendienst op te bellen op het nummer 059/445380.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

7.1 Om in de mate van het mogelijke te vermijden dat onbevoegde personen toegang zouden verkrijgen tot de Website en het Platform en persoonsgegevens zouden aanpassen, kopiëren, of verkeerdelijk gebruiken, heeft Truckador verschillende maatregelen getroffen en strikte organisatorische en veiligheidsprocedures in het leven geroepen vanaf de verzameling van de gegevens tot aan hun bewaring. Het is voornamelijk om die reden dat de paswoorden die worden meegedeeld door de Gebruikers om toegang te verkrijgen tot de Website en het Platform zijn versleuteld.

7.2 Truckador wenst niettemin de aandacht van de bezoekers en Gebruikers van de Website alsook de Gebruikers van het Platform in zijn geheel te vestigen op het feit dat geen enkel netwerk, en vooral het internet, niet volledig veilig is. Behalve in geval van bedrog of zware fout, kan Truckador niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van verlies, schade, of ongeoorloofde verwerving van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van het Platform en/of de website, noch voor de schade die eruit voortvloeit.

8. Welke gegevens worden bewaard en voor welke doeleinden?

8.1. Van onze zakelijke relaties :
Onze zakelijke relaties zijn onze klanten, leveranciers en actieve prospecten. Truckador verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de diensten, om zakelijke relaties te onderhouden en de afgesloten contracten goed te beheren zowel op administratief als operationeel vlak. Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten, leveranciers en prospectenbeheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, gsm nummer, functie, BTW nummer en financiële gegevens.

8.2. Van de professionele chauffeurs :
De professionele chauffeurs zijn de medewerkers van onze klanten. Wettelijk zijn de professionele chauffeurs verplicht om binnen een termijn van 5 jaar bijscholingen te volgen. Zo niet vervalt het rijbewijs van deze chauffeurs. Het doel van deze verwerking is om de klanten van Truckador te ondersteunen in het opvolgen van het opleidingsplan en de vervaldatum van het rijbewijs. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt : naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail adres geslacht, nationaliteit, rijksregisternummer, vervaldatum rijbewijs, datum medische controle, gevolgde opleidingen.

8.3. Van de lesgevers :
De lesgevers verzorgen de opleidingen aan de professionele chauffeurs en de particulieren, kandidaten bij de rijschool. De volgende persoonsgegevens verwerken we van onze lesgevers : naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, gsmnummer, professionele ervaring, btw-nummer en financiële gegevens.

8.4. Van onze partners:
Onze partners ondersteunen ons in de operationele verwerking van de opleidingen. Zij stellen hun pand ter beschikking, verzorgen de catering tijdens de opleiding en schrijven potentiële cursisten in. De volgend persoonsgegevens verwerken we : naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en gsm-nummer, btw nummer en financiële gegevens

8.5. Indien u de Website en/of het Platform bezoekt als Gebruiker, zullen bepaalde gegevens automatisch worden verzameld. Deze gegevens betreffen hoofdzakelijk uw internet browser (indien u de Truckador website bezoekt), uw besturingssysteem, de pagina’s en informatie die werden geconsulteerd op het Platform, de totale tijd van het bezoek aan of gebruik van het Platform, de domeinnaam van de website die u naar de geconsulteerde webpagina heeft geleid.

8.6. Indien u een Gebruiker bent van de Website en/of het Platform, verbindt Truckador deze gegevens aan de (persoons)gegevens die u hebt overgemaakt of ingevuld om zo de gehele site aan uw voorkeur aan te kunnen passen.

9. Over het delen en bewaren van uw persoonsgegevens

9.1. Wij delen uw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen uw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van u gekregen hebben.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Truckador werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

Wij delen uw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

9.2. Truckador gebruikt uw persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van de persoonsgegevens van onze kandidaten, begeleiders en professionele chauffeurs is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van onze prospecten bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Truckador dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

10. Gebruik van cookies

10.1. Truckador maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen gepersonaliseerde advertenties.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele, analytische, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee kan omgaan vind je terug op onze cookie policy.

11. Wijzigingen aan deze Policy

11.1 Deze Policy is de enige erkende verklaring van Truckador met betrekking tot het gebruik en de verzameling van persoonsgegevens via het Platform evenals met betrekking tot het gebruik en de publicatie van deze gegevens.

11.2 Truckador kan regelmatig de onderhavige Policy herzien. De meest recentste versie is altijd terug te vinden op de website www.truckador.be

12. De leidende toezichthoudende autoriteit voor Truckador

12.1 Voor Truckador is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen